Kosovo Resource Center


Resource Center Kosovo

Formulari për Rezervimin e Qendrës

Book the Resource Center / Rezervišite Resursni Centar
 
Organizata Juaj / Your Organisation / Iour Organization:

Emri i Ngjarjes / Event Name / Naziv Dogadaja:

Num. i Pjesëmarrësve / Num. of Participants / Broj Ucesnika:

Lloji i Ngjarjes / Event Category / Kategorija Dogadaja:

Linku i Eventit Tuaj / Your Event Link / Vasa Veza za Događaj:

Dërgo / Submit / Prihvati
Personi Kontaktues / Contact Person / Kontakt Osoba:

Email-i / Email / Email:

Numri Kontaktues / Contact Number / Broj Kontakta:

Data e Fillimit / Start Date / Start Datum:

Data e Fundit / End Date / Krajnji Datum:

Periudha Kohore / Hours / Xоурс:

Kushtet / Terms of Lease / Uslovi za zakup (PDF):

Projektori / Projector / Projektor:

Podiumi / Podium / Podium:

Kompjuteri / Computer / Racunar:

Kafe / Coffe / Kafa:

Aparati Fotografik / Photo Camera / Fotoaparat: