Kosovo Resource Center


Resource Center Kosovo

Formulari i Kërkesës për të qenë Përdorues

User Request Form / Obrazac za zahtev za status korisnika
Emri / Name / Ime:

Mbiemri / Surname / Prezime:

Organizata që përfaqësoni / Your Organisation / Organizacija:

E-mail:

Numri Kontaktues / Contact Number / Broj Kontakta:

Dërgo / Submit / Prihvati